กันเองทราทัวร์
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-5820 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote2008@hotmail.com.com    www.kanaeng.com

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด  นครธม โตนเลสาบ
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ทางรถ)

[CODE :CD01 ]

วันแรก กรุงเทพ - มุกดาหาร
05.00 น. 
ออกเดินทางจากจุดนัดหมายเดินทางสู่ อรัญประเทศ (มีอาหารเช้าแจกบนรถ ขนม+นมกล่อง)
วันแรก :   ปอยเปต  ศรีโสภณ เสียมเรียบ โตเลสาบ
09.30 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ ด่านปอยเปต
จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข
6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 152 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 2.30 ชั่วโมง
12.00 น.
ถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักทำภาระกิจ
จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบ มาช้านาน
และชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมากจากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดง
ปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่ และนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักที่ KHEMARA ANGKOR HOTEL หรือ
SOMADEVI ANGKOR HOTE ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)
วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด พนมบาแคง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี
ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชน ทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510)แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 5
ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วย หิน ทรายสีชมพู
แกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า
"บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาท
หลวงในรัชสมัยของ พระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร
และนำท่าน เดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวาย
แด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงาม และมีมนต์ขลังมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช
เป็นสะพานที่พระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอด
เป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ อังกอร์ธมหรือนครธม
ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด
ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณ
อันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ตกที่
เขาพนมบาแค็ง
ซึ่งท่าน สามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจ

19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมือง
เสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ล่องเรือบารายตะวันตก ช้อปปิ้ง ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)หลังอาหารนำท่านชม บารายตะวันตก สระเก็บน้ำขนาดใหญ่เหมือนทะเลสาป
ซึ่งขุดขึ้นด้วย แรงงานคนในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมา ตรงกลางทะเลสาป มีเกาะเล็กๆ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทแม่บุญตะวันตก บารายนี้ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ในสมัยโบราณ นำท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศยามเช้าของบารายตะวันตก
จากนั้นนำ ท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ร้านปลอดภาษี
อังกอร์มาร์เก็ต
และนำท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
15.30 น.
ถึง ด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดนและให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีและเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.
ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

  • ท่านละ 6,900 บาท ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท( จำนวน8 ท่าน )

อัตรานี้รวม

1.   ค่ารถยนต์เที่ยวชมภายในเขมรตลอดรายการ
2.   ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ค่าธรรมเนียมเดินทาง
3.   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ, ค่าที่พัก(พักห้องละ 2 คน)
4.   ค่าเข้าชมสถานที่, และมัคคุเทศก์
5.   ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(ท่านละ 1,000,000 บาท)
       
       อัตรานี้ไม่รวม


1.  ค่าภาษี (VAT)  และหัก ณ.ที่จ่าย 3 %                        
2.  ค่าทำหนังสือเดินทาง (passport)
3.  ค่าใช้จ่ายนอกจากที่ระบุในรายการ                                                                                                      
4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
        
      สิ่งที่ต้องส่ง


1.   เงินมัดจำการเดินทางล่วงหน้า 1,000 บาท/ท่าน               
2.   หนังสือเดินทางก่อนหมดอายุ 6 เดือนในวันเดินทาง ส่งล่วงหน้า 7 วัน ช้าจ่ายเพิ่มคนละ 300 บาท
3.   รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.   บัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

      
    การจองทัวร์


    โอนเงิน เงินมัดจำการเดินทางล่วงหน้า ท่านละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา
     ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
       - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
       - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

มื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล
เลขประชาชน
โทรศัพท์
     

เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2. การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3. การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อยและต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวครับ
5. เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางก็เริ่มดีแล้วครับ
6. ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
7. สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8. อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลางและบุปเฟต์นานาชาติครับ
9. การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ

10. อุณหภูม อุณหภูมิเหมือนกับเมืองไทยครับ
11. ภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
12. ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
13. ระบบเงินตร
สกุลเงินของกัมพูชา คือ เรียล การใช้จ่ายในกัมพูชา สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินเรียล และ เงินดอลล่าร์

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 0899212451
รับ จัดทัวร์หมู่คณะ

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า