กันเองทราทัวร์
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-5820 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote2008@hotmail.com.com    www.kanaeng.com

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์  3 คืน 4วัน

 

วันที่หนึ่ง  ย่างกุ้ง หงสาวดี สุสานสัมพันธมิตร พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ๊ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)

05.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความ สะดวกให้กับทุกท่าน
07.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD 3770
08.00 น.

ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  หลังจากผ่านพิธี การทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมงนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่
คู่บ้านคู่เมืองที่สูง ที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  นำท่านชมสุสานสัมพันธมิตร
ยุคสมัยพม่า รบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง ประทับนั่ง
โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ เหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต
3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ   (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ พระพุทธศาสนา สร้าง พระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไจ๊ทีโย(kyaikhtiyo) (พระธาตอินทร์แขวน) ถึงบริเวณเชิงเขา
นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปิคอัพเพื่อเดินทางขึ้นเขา และในระหว่างทางขึ้น เขา ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์
เมื่อถึงยอดดอย นำท่านเดิน (หรือนั่งเสลี่ยง ท่านละ 20 USD ) ต่อไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร)
พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้
ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของ
กวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้า   จันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่โรงแรม  KYAITHIYO  HOTELOR
MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ สอง หงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง  ย่างกุ้ง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

06.00 น.
เชิญท่านไหว้พระและชมทัศนียภาพยามเช้าบนพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ  เพื่อเดินทาง  สู่หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวง
เก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณ สถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ พม่า แวะชมพระราชวังแห่งหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงาม
แห่งหนึ่งของเมืองหงสาวดี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร….
13.00 น.
หลังอาหารกลางวันออกเดินทางต่อไปยังกรุงย่างกุ้งจากนั้นนำท่านสักการะพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่ แกะสลักจากหินอ่อน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง มัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ
พม่า นมัสการสักการะ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าและชาวไทยหลาย ท่านที่เคยมาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า สมญานามของท่านนั้นทันใจจริงๆ
เลือกซื้อเครื่องสักการะได้บริเวณหน้าพระเจดีย์
15.00 น.
นำคณะไปยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็น ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
ความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ
เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือเทียบเท่าจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Plaza Park  Royal  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ สาม ย่างกุ้ง  เจดีย์เจ๊าทัดจี  เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก

07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
นำคณะชมเจดีย์เจ๊าทัดจี (Kyauk Htat Gyi) ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมี  ขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
ชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2499 โดย ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัย นั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความ
สูงและเส้นผ่า ศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
จากนั้นนำท่านชม  พระเจดีย์โบตะตอง Botahtaung Pagoda (หมายถึงทหารพันนาย) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้าง ขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ
ก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่ง
นี้ก่อน โดยพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี พ.ศ.2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จึง พบโกฐิ์ทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด
700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์ อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าด้วย และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่
โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้าง โปร่งให้คนเดินเข้าไป ภายในได้ โดยอัญเชิญ
พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ
ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมา ถวายแก่ องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดง ไว้หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการเจดีย์ ชเวดากอง
(Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม  และนมัสการ
ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวน
มากมายหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่นธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง
ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของ
มหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่า ประทับใจอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Plaza Park Royal  Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี ย่างกุ้ง  กรุงเทพฯ

06.00 น
ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง
08.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771
10.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
   

• อัตราค่าบริการ

 

 
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 9,800.-บาท
ท่านละ 9,800.-บาท
ท่านละ 8,500.-บาท
ท่านละ 7,500.-บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000.-บาท

• อัตรานี้รวม

 

1.ค่า VISA  เข้าประเทศพม่า
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินพม่า
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 15 กิโลกรัม
9.ค่าวีซ่าเข้าพม่า 1000.-บาท
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• อัตรานี้ไม่รวม

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ราคาอยู่ที่ 3,500 -6,500/ท่าน)
2. ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (นั่งขึ้น-ลง 20 ดอลล่า แต่ถ้าเดินก็ประมาณ 2 กิโลเมตร)
3. ค่าทิปคนแบก 4 คน ๆละ 2,000 จ๊าด ( 80 บาท)
• สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรครวมทั้งคนรู้ใจ
• หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

• การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำคนละ 3,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

มื่อโอนเงินแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
เลขประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
สถานที่เกิด
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
               


ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน


• เอกสารที่ใช้
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
 
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

• เพิ่มเติมก่อนการเดินทางไปพม่า

1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวพม่า เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้างครับ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย แต่ถ้าเข้าเที่ยวชมวัด ให้แต่งตัวเรียบร้อย ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง
หรือกางเกงขายาวก็ได้ ผู้ชายสวมกางเกงขายาวหรือโสร่งก็ได้ครับ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้า ถุงน่อง ถุงเท้าครับ
3.ที่พักที่ย่างกุ้ง : โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาวครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นครับ เพราะอากาศเย็นตลอดปี
5.อาหารการกิน เน้นกุ้งเยอะหน่อยครับ : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลาง อาหารดีครับ
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์
จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ได้ครับ
7.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมครับ
8.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวครับ (ยกเว้นบนพระธาตุอินทร์แขวน อากาศเย็นครับ)
9.ทริปนี้สนุกสนานกับการเที่ยวชมวัด เป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับ
10.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลาดสก๊อตและวังบุเรงนองปิดครับ เรานำท่านไปเที่ยวและช้อปปิ้งที่อื่นแทนครับ
11.ให้นำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ
12. อุณหภูมิ คล้ายกับภาคเหนือเมืองไทย เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยครับ
13. เวลาในประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที
14. ภาษาที่ใช้ อังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
15. ไฟฟ้า220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
16. สกุลเงินของพม่า คือ จั๊ต มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 25 - 30 จั๊ต (ไปแลกที่ไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย กรณีท่านใช้จ่ายไม่หมด
สามารถแลกคืนในอัตราเดิมครับ) การใช้จ่ายในพม่า สามารถใช้ได้ทั้งเงินจั๊ต และ เงินดอลล่าร์ ส่วนเงินไทย ใช้ได้ในบางสถานที่ครับ
17. น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 15 กิโลกรัมครับ
กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290  ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-815-4022, 0899-212-451,086-329-7251 Mail:Pramote2008@hotmail.com