กันเองทราเวล
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote@kanaeng.com    www.kanaeng.com

เวียดนาม ฮานอย พิพิธภัณฑ์การทหาร ฮาลองเบย์ ล่องเรือ
ทะเลสาบคืนดาบ
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์
พิพิธภัณฑ์ทหาร
ช้อปปิ้งถนนสามหกสาย 4 วัน 3 คืน

[CODE : VN 01]

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮานอย วิหารวรรณกรรม พิพิธภัณฑ์ทหาร ฮาลองเบย์ Night Market
04.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวก
06.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3700
08.35 น.
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศ
เข้าสู่ตัวเมือง เที่ยวชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี นำท่านชม
วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ
ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮไต
หรือ West Lake ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮานอย ชม เจดีย์เตริ่นกว็อก
เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมเรื่องราวการต่อสู้สงคราม
กับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา การประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของเวียดนามและชมอาวุธยุท โธปกรณ์ต่างๆ
ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ รวมทั้งภูมิปัญญาของชาวเวียดกงที่คิดประดิษฐ์กับดักชนิดต่างๆ และอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับข้าศึกในสมัย
สงครามเวียดนาม ชมวีดีโอและภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิสงครามเวียดนาม สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝาก
ของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย.... (พัก โรงแรม Halong Spring Hotel
หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่สอง : ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ
(เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่อง
จากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ
ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลอง พร้อมบริการอาหารกลางวัน
บนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 4)
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆ
ในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย.... (พัก CWD Hotel หรือ เทียบเท่าครับ)
วันที่สาม : สุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช๊อปปิ้งถนนสามสิบหกสาย
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึง
ไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่น
ในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป
เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด (สำหรับการช้อปปิ้ง เรามีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งกันเต็มที่ครับ)
18.30 น.
อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองฮานอยกันตามสบาย.... (พัก CWD Hotel หรือ เทียบเท่าครับ)
วันที่สี่ : ฮานอย - กรุงเทพฯ
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
09.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3701
11.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่าบริการ

 

 
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 5,500.-บาท
ท่านละ 4,500.-บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.-บาท

• อัตรานี้รวม

 

1.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
2.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือฮาลองเบย์
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)

• อัตรานี้ไม่รวม

 

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ (ราคาอยู่ที่ 3,500 -6,500/ท่าน)
2. ค่าภาษี (VAT)  และหัก ณ.ที่จ่าย 3 %
• สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรครวมทั้งคนรู้ใจ
• หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

• การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

มื่อโอนเงินแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
เลขประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
สถานที่เกิด
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
               


ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน


• เอกสารที่ใช้
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) นำมาวันเดินทาง
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตรา เข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท
ดอลล่าร์และเงินด็อง (บางครั้งแม่ค้าก็อยากได้เงินไทย บางทีก็อยากได้ดอลล่าร์ครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว บางวันในตัวเมืองฮานอยหนาวครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ

9.อุณหภูมิ คล้ายกับเมืองไทยครับ
10.ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
11.ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
12.สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 500 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลยครับ)
การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร

12. เครื่องคิดเลขควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า

กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290  ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-815-4022, 0899-212-451,086-329-7251 Mail:Pramote2008@hotmail.com