หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จังหวัดยโสธร
โสธรมีเนื้อที่ 4,161 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่างเป็นที่ราบสูงมีดินปนทราย ทางทิศเหนือมีภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน พืชสำคัญๆ ที่ปลูก เช่น ข้าว ปอ มันสำปะหลัง สามารถทำได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งมีความแห้งแล้งมาก อากาศร้อนจัด ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สามารเพาะปลูกพืชผักสวนครัวได้ดี สภาพของป่าเหลือน้อย มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะสำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
               จากพงศาวดารเมืองยโสธรได้บันทึกไว้ว่า เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2340 พระเจ้าวรวงศา (พระวอ) เสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทน์กับสมัครพรรคพวกเดินทางอพยพจะไปอาศัยอยู่กับเจ้านครจำปาศักดิ์ เมื่อเดินทางถึงดงผีสิงห์เห็นเป็นทำเลดี จึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี่เรียกว่า “บ้านสิงห์ท่า” หรือ “เมืองสิงห์ท่า” ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้ขึ้นเป็น “เมืองยโสธร” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มีเจ้าเมืองดำรงบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรราชวงศา ในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ได้แยกอำเภอยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอกุดชุม ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และรวมกันเป็นจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธาน
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยว
กู๋จาน พระธาตุเก่าแก่ที่ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสร้างพระธาตุพนม ที่ จ. นครพนม
ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยเจนละ – ทวารวดี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังปรากฏซากวัด สระน้ำ และกำแพงเมือง แต่ทรุดโทรมมากแล้ว
พระธาตุก่องข้าวน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองยโสธร เป็นเจดีย์เล็กๆที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านอีสาน เพราะสร้างขึ้นโดยหนุ่มชาวนา เพื่อเป็นการขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับมาดารที่ตนฆ่าตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ต่างจากปูชนียสถานอื่นๆที่มักเกี่ยวพันกับศาสนา
วัดสงเปือย พระประธานภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปใหญ่มี หน้าตักกว้าง 3 ม. สูง 8 ม.  ปั้นด้วยอิฐและปูนมีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี ภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่อินเดียและพิพิธภัณฑ์ของโบราณซึ่งเก็บรวบรวมจากดงเมืองเตย
ภูถ้ำพระ ภูเขาที่มีโขดหินรูปทรงต่างๆ แปลกตาน่าชมและมีถ้ำพระอยู่บนชะง่อนผา ภายในมีพระพุทธรูปโบราณอยู่มากมาย
วัดมหาธาตุ วัดคู่เมืองยโสธร ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญ คือ พระธาตุยโสธร พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ลักษณะคล้ายพระธาตุก่องข้าวน้อย และมีหอไตรกลางน้ำแกะสลักซุ้มและบานประตูลวดลายสวยงาม
รอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่บริเวณเนินทรายขาวสูงขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีนับเป็นโบราณวัตถุที่ลำค่าของเมืองยโสธร บริเวณเดียวกันยังมีสิ่งที่น่าสนใจ  คือ พระพุทธรุปศิลาแลงปางนาคปรกและหลักศิลาจารึกศิลาแลง
สวนสาธารณพญาแถน ตั้งอยู่ติกับอ่างเก็บน้ำลำทวน ภายในพื้นที่ 18 ไร่   มีลำน้ำเล็กๆไหลล้อมรอบและตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามที่ยังเป็นสถานที่จัดบั้งไฟประจำปี

ที่กิน
ชื่อร้าน                                     โทรศัพท์                                             อาหารแนะนำ
ตงตง(07.00-23.00)        0457154367                                          ปลาโจกนึ่งบ๋วย
มิตรอารีย์(09.00-22.00)   045724809                                            ลาบปลาคัง
รุ่งเรื่อง(08.00-20.00)      045720248                                            อ่อมปลา
ที่ซื้อของ
ชื่อร้าน                                     โทรศัพท์                           สินค้าแนะนำ
กลุ่มเส้นไหมมัดหมี่                             -                             ผ้ามัดหมี่
กลุ่มหมอนขิดป้าติ้ว                             -                            หมอนขิด
กลุ่มโอท๊อป                                       -                              ผ้าไหม,หมอนขิด

ระยะทางจาก อ.เมืองไป อ.ต่างๆ
อ.มูลทราย                                 18                    กม.
อ.คำเขื่อนแก้ว                             23                    กม.
อ.ป่าติ้ว                                      28                    กม.
อ.กุดชุม                                     37                    กม.
อ.หมาชนะชัย                             41                    กม.
อ.ไทยเจริญ                                50                    กม.
อ.เลิงนกทา                                69                    กม.
อ.ค้อวัง                                      70                    กม.

 

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง

ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791